0

Mezisoučet:


Žádné produkty v košíku.

Vyberte stránku

Obchodní podmínky

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SI PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY PEČLIVĚ PROSTUDOVALI NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE A OBCHODNÍ PODMÍNKY. UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY S NÁMI BEZVÝHRADNĚ PŘISTUPUJETE K TĚMTO OBCHODNÍM PODMÍNKÁM A ZAVAZUJETE SE JE DODRŽOVAT. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KUPNÍ SMLOUVY, KTEROU S NÁMÍ UZAVÍRÁTE PROSTŘEDNICVÍM E-SHOPU.

Tyto obchodní podmínkyplatí pro veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím na jedné straně a kupujícím v postavení spotřebitele na straně druhé, a to prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1. Vymezení pojmů

Spotřebitel“ nebo „Vy“ – spotřebitelem jste Vy, pokud mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavíráte smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jednáte;

Prodávající“ – fyzická osoba Jiří Ryšánek, IČ: 88364372, se sídlem: Bartoškova 1411/22, 140 00, Praha 4, oprávnění k podnikání ZÚJ: 530883 – Vlašim, datum vzniku   2. 1. 2012

E-shop“ – internetové stránky prodávajícího umístěné na webové adrese www.toohightodie.cz, jejichž prostřednictvím dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a Vámi;

Obchodní podmínky“ – tyto obchodní podmínky, které blíže vymezují práva a povinnosti a prodávajícího na straně jedné a Vás jako spotřebitele a kupujícího na straně druhé;

Zboží“ – jakékoliv zboží, které prodávající nabízí prostřednictvím e-shopu;

Zákon“ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

2. Základní informace pro spotřebitele

Tento e-shop provozuje a smlouvu uzavíráte s fyzickou osobou Jiřím Ryšánkem, IČ: 88364372, se sídlem: Bartoškova 1411/22, 140 00, Praha 4, oprávnění k podnikání ZÚJ: 530883 – Vlašim, datum vzniku   2. 1. 2012. Prodávající není plátcem DPH.

Kontakt:

tel.: +420 736 120 443
e-mail: jirka@toohightodie.cz

Popis zboží a cena

Zboží je vždy označeno, vyobrazeno a popsáno, včetně ceny, u konkrétního výrobku nabízeného prodávajícím. Cena je vždy uvedena s případnou DPH. Cena je uvedena bez nákladů na platbu (poplatky za dobírku apod.) a dodání, jejichž způsob si můžete zvolit. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně zboží, jeho označení či popisu nás neváhejte kontaktovat. Komunikace s námi na dálku není spojena s žádnými náklady na prostředky komunikace na dálku mimo běžné náklady na Vaše připojení k e-shopu.

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy je možné ve lhůtě 14 dnů od doručení zboží. Bližší podmínky odstoupení včetně formuláře pro odstoupení stanoví čl. 5 obchodních podmínek níže.

Stížnosti spotřebitelů

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz, připomínku, nejasnost nebo stížnost, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. Se stížností se můžete obrátit také na příslušný orgán státní správy a dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2.

Uzavřením smlouvy jako spotřebitel potvrzujete, že jste se v dostatečném předstihu před uzavřením kupní smlouvy, resp. před tím, než jste učinili závaznou objednávku, seznámili se všemi výše uvedenými skutečnostmi a zároveň i s našimi obchodními podmínkami, ke kterým uzavřením kupní smlouvy přistupujete.

3. Kupní smlouva

 • Vystavením zboží prostřednictvím e-shopu Vás informujeme o možnostech uzavření kupní smlouvy ohledně konkrétního zboží. Přestože jsou informace v e-shopu pravidelně aktualizovány, ve výjimečných případech může dojít k tomu, že Vámi objednané zboží nebudeme schopni dodat. Z tohoto důvodu dochází k uzavření kupní smlouvy teprve poté, co Vaši objednávku zaslanou prostřednictvím e-shopu přijmeme. Toto přijetí Vám neprodleně potvrdíme informativním e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu zadanou v objednávce.
 • Před odesláním objednávky projdete postupně několik technických kroků. Konkrétními kroky jsou:
  1. Nákupní košík – zde se shromažďuje zboží, které bude předmětem Vaší objednávky. Zboží lze z nákupního košíku kdykoliv vyjmout a vždy je tam opět vložit. V nákupním košíku lze také zvolit způsob dopravy.
  2. Pokladna
   1) Fakturační adresa – zde zadáte Vaší fakturační adresu.
   2) Doručovací adresa – pokud chcete zboží doručit na jinou adresu než fakturační, vyplňte ji v tomto kroku.
   3) Rekapitulace objednávky – zde před odesláním objednávky můžete zrekapitulovat celou objednávku a Vámi zadané údaje. V tomto kroku se také zvolit způsob dopravy a platby. Vrácením k předešlým krokům můžete jednotlivé údaje měnit, jakož i celou objednávku zrušit. Stiskem žlutého tlačítka „OBJEDNAT“ v pravém dolním rohu, které obsahuje text sdělující dokončení objednávky, objednávku závazně odešlete.
 • Uzavřená kupní smlouva nabývá účinnosti zaplacením celé kupní ceny na náš účet.
 • Kupní smlouvou se jako prodávající zavazujeme, že Vám odevzdáme věc, která je předmětem koupě, a umožníme Vám nabýt vlastnické právo k ní. Vy se jako kupující zavazujete, že věc převezmete a zaplatíte nám kupní cenu.
 • Odesláním objednávky prohlašujete, že jste se seznámili s těmito obchodními podmínkami, souhlasíte s nimi a připojujete se k nim. Odesláním objednávky dále prohlašujete, že jste těmto obchodním podmínkám plně porozuměli a že tyto podmínky neobsahují žádná Vám nesrozumitelná, nečitelná nebo pro něj nevýhodná ustanovení. V případě Vašeho zájmu Vám na Vaši žádost poskytneme smluvní podmínky též v tištěné podobě.
 • Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo z důvodů daných obchodními podmínkami nebo zákonem. Pokud máte zájem o změnu Vaší objednávky nebo již uzavřené kupní smlouvy, prosíme, kontaktujte nás.
 • Vystavení zboží prostřednictvím e-shopu není veřejnou nabídkou ani jakýmkoliv dalším zvláštním způsobem uzavření smlouvy. Ustanovení § 1770 až 1784 zákona jsou tak výslovně vyloučena.
 • Je vyloučeno uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona.
 • Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím věci.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy kdykoliv odstoupit v případě, že po uzavření kupní smlouvy dojde z objektivního důvodu k nemožnosti dodání zboží a tedy nemožnosti řádného plnění kupní smlouvy ze strany prodávajícího. V případě, že kupující již v tomto případě zboží uhradil, vrátí mu prodávající zaplacené finanční prostředky v plné výši bez zbytečného odkladu.

4. Dodání

 • Prodávající umožňuje dodání prostřednictvím GLS, nebo osobní převzetí na místě dohodnutém mezi prodávajícím a kupujícím v Praze 2 a Praze 4
 • Osobní převzetí v Praze je bez ohledu na způsob platby zdarma.
 • V případě dodání prostřednictvím GLS činí:
  • v případě platby na dobírku náklady na dopravu a platbu 150,- Kč
  • v případě platby převodem na účet prodejce náklady na dopravu a platbu 150,- Kč.
  • v případě dodání zboží na Slovensko a platby na dobírku náklady na dopravu a platbu 250,- Kč
  • v případě dodání zboží na Slovensko a platby převodem na účet prodejce náklady na dopravu a platbu 250,- Kč.

5. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

 • Máte právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Tato 14 denní lhůta běží ode dne, kdy převezmete zboží. V případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, lhůta běží ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
 • K odstoupení od smlouvy můžete použít tento formulář: Odstoupení od kupní smlouvy
 • Formulář vyplňte, podepište a zašlete na naši adresu (Jiří Ryšánek, Bartoškova 1411/22, Praha, 140 00). Podepsaný formulář můžete rovněž nascanovat a poslat elektronicky na naši e-mailovou adresu (objednavky@toohightodie.cz). Použití formuláře není povinné, nicméně jeho použití Vám doporučujeme, protože se vyhnete řadě pochybností o tom, zda odstoupení bylo učiněno správně.
 • Odstoupíte-li od smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám doručíte odstoupení od smlouvy, všechny zaplacené peněžní prostředky, které jste zaplatili. Náklady na vrácení zboží zpět k prodávajícímu nesete Vy. Uhrazené peněžní prostředky Vám však nejsme povinni vrátit dříve, než nám bude doručeno vrácené zboží nebo alespoň dostatečně věrohodným způsobem neprokážete, že jste jej odeslali na adresu uvedenou v čl. 1 těchto obchodních podmínek.
 • Peněžní prostředky Vám budou vráceny převodem na účet, který uvedete v odstoupení od smlouvy, případně na účet, z něhož byla uhrazena kupní cena. V případě, že budete chtít vrátit prostředky jiným způsobem, kontaktujte nás. 
 • Odstoupit od smlouvy nelze zejména u tohoto zboží: 
 1. zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;
 2. zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 3. zboží v uzavřeném obalu, z něhož bylo po doručení vyňato a z hygienických důvodů je není možno vrátit
 4. další zboží, u kterého je dána nemožnost odstoupit od smlouvy dle právních předpisů České republiky.
 • Po odstoupení od smlouvy jste povinni bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 14 dnů od učinění odstoupení, vrátit nám dodané zboží čisté, nepoškozené, s kompletní dokumentací, a pokud je to možné, tak v původním obalu s visačkami, a to na Vaše náklady. Vrácené zboží musí být zasláno na adresu: Jiří Ryšánek, Bartoškova 1411/22, Praha, 140 00.
 • V průběhu lhůty pro odstoupení odpovídáte prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Jste tedy oprávněni se zbožím nakládat tak, jako byste jej kupovali v provozovně prodávajícího, tedy například vyzkoušet velikost stejným způsobem jako při nákupu v provozovně. Za jakékoliv užívání nad rámec uvedeného a za jakékoliv související opotřebení jste ve smyslu výše uvedeného odpovědni.
 • Upozorňujeme, že účelová odstoupení od kupní smlouvy nebudeme považovat za platná stejně jako jakékoliv jiné pokusy o zneužití práva od smlouvy odstoupit.

6. Reklamace a odpovědnost za vady

 • Jako spotřebiteli Vám odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Vám odpovídáme za to, že v době, kdy zboží převezmete:
 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 • Jako spotřebitel jste oprávnění uplatnit práva z vadného plnění, které se u našeho spotřebního zboží vyskytne v době 24 měsíců od převzetí. To však neplatí u:
  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
  • vyplývá-li to z povahy věci.
 • Při koupi již použitého spotřebního zboží je ujednáno, že doba uvedená v čl. 3 je zkrácena na polovinu, tedy na dobu 12 měsíců.
 • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 3 výše, můžete požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti jednotlivého zboží, můžete požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, můžete odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, máte právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nového kusu zboží, nebo výměnu součásti máte i v případě odstranitelné vady, pokud nemůžete zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě máte i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupíte-li od smlouvy nebo neuplatníte-li právo na dodání nové ho kusu zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, můžete požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nový kus zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 • Právo z vadného plnění Vám však nenáleží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo pokud jste vadu sami způsobili.
 • Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 • Jakákoliv práva z vad se uplatňují u nás jako u prodávajícího, pokud na zboží není uvedeno jinak.

7. Ochrana osobních údajů

Uzavřením kupní smlouvy udělujete v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním osobních údajů Prodávajícímu. Souhlas se vztahuje na osobní údaje v rozsahu údajů, které uvedete v objednávce, zejména tedy jméno, příjmení, adresa, kontaktní údaje (e-mail, telefon). Účelem zpracování osobních údajů spotřebitele jsou, vedle plnění z kupních smluv, též marketingové účely prodávajícího, tj. nabízení výrobků a služeb, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. v platném znění, s jejichž zasíláním tímto souhlasíte. Osobní údaje nebudou mimo prodávajícího zpracovávat další osoby. Zpracování osobních údajů bude probíhat manuálně i automaticky a rozumí se jím následující nakládání s osobními údaji ve smyslu § 4 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů: jejich shromažďování, ukládání na nosiče informací, úprava, pozměňování, aktualizace, vyhledávání, používání, předávání, uchovávání, třídění, kombinování, blokování či likvidace. Jste oprávněni nás požádat o informaci o zpracování Vašich osobních údajů a my jsme povinni Vám tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat písemným oznámením, které nám doručíte. Domníváte-li se, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, můžete nás požádat o vysvětlení nebo požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů. Nevyhovíme-li této žádosti, máte vždy právo obrátit se na Úřad na ochranu osobních údajů. Tento Váš souhlas je dobrovolný a uděluje se na dobu neurčitou.

8. Ostatní ustanovení

 • Přijetím Vaší objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy, která tak sestává z Vaší objednávky a jejího následného přijetí z naší strany. Kupní smlouvu evidujeme a ukládáme. Kupní smlouva Vám bude po každém nákupu zaslána na Vás e-mail stejně jako informace pro spotřebitele a tyto obchodní podmínky. Ke smlouvě tak máte kdykoliv přístup na Vaší e-mailové adrese.
 • Kupní smlouva se uzavírá a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce.
 • Tyto obchodní podmínky, jakož i veškeré smlouvy uzavřené mezi spotřebitelem a prodávajícím prostřednictvím e-shopu se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.
 • K řešení jakýchkoliv sporů mezi spotřebitelem a prodávajícím jsou výhradně příslušny obecné soudy České republiky.
 • V případě jakýchkoliv rozporů mezi jednotlivými částmi kupní smlouvy (smlouva, informace pro spotřebitele, obchodní podmínky) je rozhodné to znění nebo to ustanovení, které je pro spotřebitele nejvýhodnější.

9.Účinnost

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2017. Tyto obchodní podmínky v plném rozsahu ruší a nahrazují veškeré předchozí obchodní podmínky prodávajícího.

Jiří Ryšánek, provozovatel e-shopu