Vyberte stránku

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, ŽÁDÁME VÁS, ABYSTE SI PŘED ODESLÁNÍM OBJEDNÁVKY PEČLIVĚ PROSTUDOVALI NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE A OBCHODNÍ PODMÍNKY. UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY S NÁMI BEZVÝHRADNĚ PŘISTUPUJETE K TĚMTO OBCHODNÍM PODMÍNKÁM A ZAVAZUJETE SE JE DODRŽOVAT.

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) fyzické podnikající osoby Jiřího Ryšánka, IČ: 883 64 372, se sídlem na adrese Bartoškova 1411/22, 140 00 Praha 4, oprávnění k podnikání ZÚJ: 530883 – Vlašim, datum vzniku 2. 1. 2012 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.toohightodie.cz (dále jen „E‑shop“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání E-shopu Prodávajícího a další související právní vztahy.

Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Obsahuje-li Kupní smlouva úpravu práv a povinností smluvních stran odlišnou od znění těchto Obchodních podmínek, má přednost znění Kupní smlouvy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

KUPNÍ SMLOUVA

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

Kupující může učinit objednávku zboží v E-shopu prostřednictvím řádně vyplněné a odeslané objednávky Prodávajícímu. Formulář objednávky obsahuje zejména informace o objednávaném zboží, které Kupující vloží do elektronického nákupního košíku, o způsobu úhrady kupní ceny za zboží, o požadovaném způsobu doručení zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží, a o požadovaném místu dodání.

Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, zejména s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce

Odesláním objednávky potvrzuje Kupující svůj výslovný, úplný a bezvýhradný souhlas se zněním těchto Obchodních podmínek.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (např. s ohledem na množství zboží, výši kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, např. e-mailem nebo telefonicky.

Objednávku, která nesplňuje podstatné náležitosti a nezbytné údaje, je Prodávající oprávněn odmítnout nebo vrátit Kupujícímu k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se na objednávku hledí, jako by nebyla nikdy doručena

Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Kupující bere na vědomí, že kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

POPIS ZBOŽÍ A KUPNÍ CENA

Nabízené zboží je vždy v E-shopu označeno a vyobrazeno spolu s popisem jeho hlavních vlastností a kupní ceny. Ceny zboží v rámci E-shopu jsou uvedeny v korunách českých, a to jako ceny konečné (tj. včetně všech případných daní a poplatků), ke kterým mohou být připočteny pouze náklady na balení a dodání zboží, pokud budou účtovány.

Prodávající upozorňuje, že odstíny barev fotografií jednotlivých produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Prodávající za tuto skutečnost neodpovídá.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností ohledně zboží, jeho označení či popisu je možno Prodávajícího kdykoli kontaktovat.

ZPŮSOB ÚHRADY KUPNÍ CENY

Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu, pokud Prodávající v konkrétním případě nenabídne Kupujícímu další způsoby úhrady, následujícími způsoby:

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2601050424/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „Účet Prodávajícího“);
 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Comgate

V případě platby platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ke dni uzavření Kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o úhradu zálohy na zboží až do výše kupní ceny objednávky, a to zejména pro objednávky zboží, které bylo upraveno na základě požadavku Kupujícího.

Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

Je-li to v Obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou Kupujícím v jeho objednávce

PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající doručí zboží na doručovací adresu určenou Kupujícím v objednávce. Nebude-li doručovací adresa uvedena, má se za to, že je jím adresa bydliště Kupujícího. Kupující je povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

Ihned po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat obsah zásilky a jakékoli nesrovnalosti neprodleně Prodávajícímu oznámit telefonicky nebo na e-mailovou adresu jirka@toohightodie.cz.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle obchodních zvyklostí pro obdobný druh zboží; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

Prodávající doručí zboží prostřednictvím smluvního přepravce a v návaznosti na volbu Kupujícího ohledně způsobu dopravy učiněnou v objednávce, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Prodávající umožňuje dodání prostřednictvím Zásilkovny, České pošty nebo osobní převzetí na místě dohodnutém mezi Prodávajícím a Kupujícím v Praze 2 a Praze 4.

Osobní převzetí a platba pomocí platebního systému Comgate  je bez ohledu na způsob platby zdarma.

Nejlevnější doručení na adresu:

 • Do 5 kg: 95 Kč
 • Do 10 kg: 120 Kč
 • V případě platby na dobírku Prodávající účtuje příplatek 30 Kč

 Zásilkovna:

 • Do 5 kg: 65 Kč
 • Do 10 kg: 125 Kč
 • Do 30 kg: 320 Kč
 • V případě platby na dobírku Prodávající účtuje příplatek 20 Kč

 Česká pošta:

 • Do 4 kg: 130 Kč
 • Do 5 kg: 150 Kč
 • Do 10 kg: 160 Kč
 • Do 30 kg: 280 Kč
 • V případě platby na dobírku Prodávající účtuje příplatek 40 Kč

v případě dodání zboží na Slovensko prostřednictvím Zásilkovny:

 • Do 5 kg: 120 Kč
 • Do 10 kg: 160 Kč
 • Do 30 kg: 425 Kč
 • V případě platby na dobírku Prodávající účtuje příplatek 30 Kč

 

Pokud si Kupující neodebere objednané zboží bez předešlého zrušení objednávky (akceptované prodejcem), nese ke své tíži vzniklé náklady s doručením tohoto zboží (především náklady dopravné, skladné apod.).

Zboží, které si Kupující neodebral ani po opětovném kontaktování Prodávajícím může Prodávající dle svého uvážení dále využít, zejména jej může darovat nebo prodat třetím osobám. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího vymáhat na původním Kupujícím náklady vztahující se k neodebrané objednávce dle předchozího odstavce.

Zaslání zboží do zemí mimo Českou republiku bude řešeno individuálně a Prodávající si v těchto případech vyhrazuje právo požadovat úhradu zboží i poštovného předem.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Kupující, který je spotřebitelem, je dle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku oprávněn bez uvedení důvodu od Kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle Prodávajícímu oznámení, že od Kupní smlouvy odstupuje. V případě, že předmětem smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání zboží v rámci několika částí, běží lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář pro . Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu Prodávajícího Na Topolce 1178/16, 140 00 Praha 4 či na adresu elektronické pošty Prodávajícího jirka@toohightodie.cz. Prodávající potvrdí Kupujícímu bez zbytečného odkladu přijetí formuláře s odstoupením od smlouvy.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pokud toto již není možné (např. pokud zboží bylo zničeno), je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co nemůže být vydáno.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinen vrátit zboží v původním obalu nebo v obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, čisté, v úplném a nepoškozeném stavu a včetně veškerých etiket od výrobce a veškerého příslušenství, které bylo Kupujícímu dodáno spolu se zbožím.

Je-li vrácené zboží poškozeno nebo opotřebováno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej proti nároku Kupujícího na vracení kupní ceny za zboží.

V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od Kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy dle tohoto článku Obchodních podmínek, nese Kupující náklady na vrácení zboží zpět k Prodávajícímu a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od Kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM

V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

Prodávající má právo od Kupní smlouvy kdykoliv odstoupit v případě, že po uzavření Kupní smlouvy dojde z objektivního důvodu k nemožnosti dodání zboží, a tedy nemožnosti řádného plnění Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. V případě, že Kupující již v tomto případě zboží uhradil, vrátí mu Prodávající zaplacené finanční prostředky v plné výši bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které lze očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy,

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

Ustanovení § 2165 Občanského zákoníku ohledně odpovědnosti Prodávající za vady se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího, a to konkrétně zejména osobně v sídle Prodávajícího na adrese Bartoškova 1411/22, 140 00 Praha 4, telefonicky na čísle +420 736 120 443 či elektronickou poštou na adrese jirka@toohightodie.cz.

Spolu s reklamovaným zbožím je Kupující při uplatnění reklamace povinen uvést své jméno, příjmení, adresu, kontaktní e-mail a telefonní číslo, číslo objednávky nebo faktury, datum reklamace, obsah a řádné zdůvodnění reklamace včetně popisu vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace. Dále je Kupující spolu s reklamovaným zbožím povinen předložit kopii dokladu o koupi zboží.

Kupující je povinen doručit reklamované zboží Prodávajícímu kompletní a řádně zabalené proti poškození při přepravě. Nebezpečí škody na zboží nese až do jeho doručení Prodávajícímu Kupující.

Doba, po kterou se Kupující nachází v prodlení s odesláním zboží Prodávajícímu, se nezapočítává do lhůty k vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající od Kupujícího obdržel reklamované zboží.

Prodávající potvrdí písemnou formou na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou Kupujícím v jeho objednávce, kdy Kupující právo z vadného plnění uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Na stejnou e-mailovou adresu pak Prodávající Kupujícího informuje také o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Nemá-li zboží stanovené vlastnosti dle tohoto článku Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu.

Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.

Má-li zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Kupní smlouvy.

Kdo má právo podle § 1923 Občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.

Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Sjednání delší lhůty je Prodávající oprávněn požadovat na Kupujícím v odůvodněných případech. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Korespondence související s Kupní smlouvou může být doručována na elektronickou adresu Kupujícího, osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebude-li dohodnuto jinak. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

Veškerý obsah, fotografie, materiály či produkty publikované na internetových stránkách toohightodie.cz včetně jejich názvu, označení či vyobrazení, a včetně názvu a označení či vyobrazení jejich výrobců a včetně veškerých informací o nich, jsou nebo mohou být chráněny autorským právem či jinými právy duševního vlastnictví dotčených osob. Obsah těchto stránek nelze uchovávat, upravovat ani šířit ani jinak s ním nakládat bez výslovného souhlasu Prodávajícího.

STÍŽNOSTI SPOTŘEBITELŮ

Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy jirka@toohightodie.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z Kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká Obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

Česká Obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující – spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující jakožto spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká Obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o Kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásadách ochrany osobních údajů, které tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním Obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání Obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu, jehož aktuální plné znění je k dispozici zde.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky Prodávajícího z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1. 1. 2017. Tyto Obchodní podmínky v plném rozsahu ruší a nahrazují veškeré předchozí Obchodní podmínky Prodávajícího. Poslední aktualizace byla provedena ke dni 15. 5. 2020.

Prodávající je oprávněn kdykoliv jednostranně Obchodní podmínky změnit s účinností od data, které určí, přičemž toto datum nesmí předcházet datu vyhlášení jejich nového znění na internetu. Prodávající informuje Kupující o změně Obchodních podmínek na E-shopu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním Obchodních podmínek mohl Kupující bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Kupující, který uzavírá Kupní smlouvu, s novým zněním Obchodních podmínek souhlasí.

Kontaktní údaje Prodávajícího:

 1. adresa pro doručování: Na Topolce 1178/16, 140 00 Praha 4;
 2. e-mailová adresa: jirka@toohightodie.cz;
 3. telefonní číslo: +420 736 120 443.

V Praze dne 15. 5. 2020